Η ιστοσελίδα www.isolution.gr συμμορφώνεται πλήρως με την ανάγκη της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας www.isolution.gr και των υπηρεσιών της αποδέχεστε τους όρους με τους οποίους χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.
Ειδικότερα:
Η Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας και να επεξεργάζεται τις προσωπικές τους πληροφορίες με διαφάνεια. Ως “προσωπικά δεδομένα” χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί. Ως προσωπικές πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς, με τις οποίες έχει προσδιοριστεί η ταυτότητά σας ή μπορεί να προσδιοριστεί και οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP (μόνο όταν την έχουμε συλλέξει σε συνδυασμό με άμεσες πληροφορίες ταυτοποίησης) ή τις πληροφορίες που υποβάλατε επικοινωνώντας μαζί μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από τον σκοπό της επίσκεψής σας και τις υπηρεσίες που συμφωνήσατε να λαμβάνετε από εμάς.

1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Τα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε : Βασικές πληροφορίες (όπως όνομα, επώνυμο), οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε εσείς με την εθελοντική υποβολή μιας φόρμας επικοινωνίας για να λάβετε μία υπηρεσία από εμάς. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας. Ποτέ δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία, με άλλα μέσα ή με τη χρήση τρίτου αντιπροσώπου.

2. ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρία θα δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία θα περιέχονται σε γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρία θα γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης προς τούτο του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος θα τα παρέχει οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας. Η καταχώριση των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα θα συνεπάγεται την συγκατάθεσή του στην συλλογή, χρήση και διαβίβαση αυτών βάσει των όρων της παρούσας Πολιτικής. Ο επισκέπτης/χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει την συγκατάθεσή του προς τούτο, αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του. Ειδικότερα, ο επισκέπτης/χρήστης θα αποδέχεται και συγκατατίθεται όπως η Εταιρία υπό τους όρους της εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως ισχύει, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και της Εταιρίας συναλλακτικής σχέσης, καθώς και για στατιστικούς λόγους και για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του επισκέπτη/χρήστη. Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρία, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρία ή οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η Εταιρία ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που θα συλλέγονται από την Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας, θα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο επισκέπτης/χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της Εταιρίας ή απαιτείται με βάση των επιδιωκόμενο σκοπό και θα διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης του επισκέπτη/χρήστη με την Εταιρία ή εφόσον εκλείψουν οι λόγοι επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν υποχρεώσεις της Εταιρίας δυνάμει της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Αποδέκτες στοιχείων των εν λόγω δεδομένων, δύνανται να είναι πέραν της Εταιρίας, συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα ή συνεργαζόμενες με την Εταιρία επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Εκτός αν ρητά προβλέπεται στην Πολιτική ή επιτάσσεται εκ του νόμου ή/και τις αρμόδιες αρχές (όπως ενδεικτικά αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους), η Εταιρία δεν θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης άνευ της συγκατάθεσης αυτού. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας αποτελεί υψίστης σημασίας για εμάς. Η Εταιρία επιδιώκει να διασφαλίζει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, κοινοποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής, σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύουμε τα δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, η Εταιρία αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα καθώς αυτό γίνεται με την ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτής ήτοι: το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα του που επεξεργαζόμαστε, το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα του που τηρούμε, το δικαίωμα της διόρθωσης αυτών, το δικαίωμα της διαγραφής αυτών, το δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του, το δικαίωμα φορητότητας αυτών σε άλλο υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης εναντιωθεί με την επεξεργασία των δεδομένων του από την Εταιρία ή επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του (που θα έχει δοθεί προηγουμένως), η Εταιρία θα συμμορφωθεί με τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις της, εφόσον δοθούν εγγράφως. Σημειώνεται ότι η εναντίωση ή ανάκληση συγκατάθεσης θα συνεπάγεται ότι η Εταιρία δεν θα δύναται να ανταποκριθεί στην υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Η ανάκληση συγκατάθεσης ενεργεί μόνο για το μέλλον και δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η Εταιρία θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης μόνο στο μέτρο που θα επιτρέπεται από τον νόμο προκειμένου να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της ή/και για την προάσπιση των δικαιωμάτων της. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία και να υποβάλλει το αίτημά του εγγράφως στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [info@solution.gr]. Επίσης, κάθε επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή (Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), η οποία εξετάζει έγγραφες καταγγελίες σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον ιστότοπό της (www.dpa.gr), σε περίπτωση που αντιτάσσεται στην επεξεργασία από την Εταιρία των δεδομένων του.