Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της ιστοσελίδας www.isolution.gr. Κάθε χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε επικοινωνία με αυτό.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.isolution.gr όπως κείμενα, εικόνες και πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες της, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα, χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών. Το ως άνω περιεχόμενο δεν συνιστά και δεν αντικαθιστά την επαγγελματική συμβουλή. Για οιαδήποτε θέμα αναφορικά με τις πιστοποιήσεις, τις επιθεωρήσεις, τον σχεδιασμό εγκαταστάσεων, την επισήμανση τροφίμων και την διαχείριση κρίσεων, είναι επιβεβλημένη η λήψη συμβουλής από εξειδικευμένο φορέα. Εάν κάποιος χρήστης/ επισκέπτης βασιστεί αποκλειστικά και μόνο σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από την ιστοσελίδα www.isolution.gr, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως οι διακριτικοί τίτλοι, τα σήματα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα κείμενα κ.λ.π. ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ‘’ISOLUTION Ε.Ε.’’ και να προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή παραγωγή εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας ‘’ISOLUTION E.E.’’ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρία ‘’ISOLUTION E.E.’’ ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ιστοσελίδας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να θεωρηθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, παρά μόνο εάν έχει δοθεί σχετική άδεια.
Η Εταιρία επιτρέπει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για προσωπική μόνο ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα), και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η ιδιωτική χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας, ή η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών της Εταιρίας, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ιστοσελίδα www.isolution.gr δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη σε κείμενα, περιγραφές, πληροφορίες και φωτογραφίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν σφάλματα από οιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή και ενημέρωση των κειμένων, περιγραφών πληροφοριών και φωτογραφιών ενός άρθρου. Περαιτέρω η ιστοσελίδα δεν δεσμεύεται και δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας.
Η ιστοσελίδα www.isolution.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα/προσβασιμότητα των άρθρων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους υπευθύνους περί της μη διαθεσιμότητας αν το κρίνει χρήσιμο ή απαραίτητο. Η εταιρία παρέχει το περιεχόμενο δηλαδή τα άρθρα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα www.isolution.gr δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών ή δεδομένων, παρανόηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε άρθρα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένα από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς, για την εξυπηρέτηση των χρηστών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει η Εταιρία.
Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Επίσης, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης.
Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. προστασία από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε επίσκεψη στην Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης, της Εταιρίας μη επέχουσας κάποιας ευθύνης ή επιβάρυνσης. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται κατά οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες προσωπικές ιδέες, κρίσεις ή αντιλήψεις στα άρθρα των συντακτών, ενώ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται είτε στα άρθρα των συντακτών είτε σε μηνύματα μελών καθώς και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα μηνυμάτων ή και συμβουλών που παρέχονται από μηνύματα μελών στους δημόσιους χώρους του. Τα μέλη που ανεβάζουν ή διαβιβάζουν οποιοδήποτε μήνυμα στους δημόσιους χώρους του είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους.

COOKIES

Για την σωστότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του επισκέπτη/χρήστη αυτής, χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία είναι αρχεία δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται από έναν διαμετακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές και προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει πχ. εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, ανάλυση επισκεψιμότητας κλπ. Αν δεν επιθυμείτε τα ανωτέρω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και να διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα cookies.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ / ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το παρόν αποτελεί δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και υπηρεσιών της. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί και αποδεικνύεται εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδας.