Isolution

27 - 10 - 2017

Αλλαγές στις επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

xorafiΥπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου η 1η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Υπ’ αριθμ. 593/37447/ΦΕΚ 1190/Β/4-4-2017).

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για τη διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών με την απλούστευση διαδικασιών, την αποσαφήνιση και διευκρίνιση θεμάτων καθώς και την προσαρμογή της σε νεότερες ρυθμίσεις ενωσιακών διατάξεων.

Συγκεκριμένα έχουν τροποποιηθεί διατάξεις που αφορούν στα ακόλουθα:

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 4.2.2 που αφορά στη μεταποίηση προϊόντος του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) σε προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν), δεν δύναται να ενισχυθούν δαπάνες που αφορούν στην πρώτη μεταποίηση του προϊόντος (ήτοι από γεωργικό προϊόν σε γεωργικό προϊόν), παρά μόνον εφόσον αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως ενδιάμεσο προϊόν που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι δαπάνες για την προμήθεια πλαστικών παλετοκιβωτίων (bins) είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση στην περίπτωση που έχουν διάρκεια απόσβεσης μεγαλύτερη του ενός έτους.

3. Στην περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης, εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας, ενισχύονται οι δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας, μόνο εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου της επένδυσης.

4. Στο πλαίσιο των Γενικών δαπανών, η δαπάνη για τις μελέτες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, θεωρείται επιλέξιμη μόνο εάν συνδέεται με ειδική δράση στο πλαίσιο του προγράμματος ή με τους ειδικούς σκοπούς και στόχους του προγράμματος και δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό επί του προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

5. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

6. Ειδικά για την περίπτωση των κρατικών ενισχύσεων η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης στήριξης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

7. Για το Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ., που ζητείται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, με αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας, δύναται στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοσή του από το Γ.Ε.ΜΗ. να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας σχετικά με τη μετοχική της σύνθεση.

8. Αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική.

9. Στην επιλογή του προτεινόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από τρεις (3) απολύτως συγκρίσιμες γραπτές προσφορές συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια, δύνανται να γίνουν αποδεκτές προσφορές από τον ίδιο προμηθευτή/ αντιπρόσωπο, αρκεί να προέρχονται απ’ ευθείας από διαφορετικούς οίκους του εξωτερικού και να είναι επίσημα μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.

10. Στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την αγορά γης μέχρι την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να προβεί, προσωρινά, σε μίσθωση του οικοπέδου με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο υποψηφιότητας. Επιπλέον, υλοποίηση επένδυσης σε μισθωμένη μονάδα δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη στο πλαίσιο της δράσης, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης είναι τουλάχιστον 10ετής και καλύπτει και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις του δυνητικού δικαιούχου.

11. Σχετικά με την άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης υφιστάμενων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση στήριξης ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στην απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας να αναφέρονται ρητά οι λόγοι της ανάκλησης, ή να προκύπτουν από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας.

12. Στην περίπτωση που η Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης, δεν έχει ήδη εκδοθεί θα πρέπει, κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, να προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για την έκδοσή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνοδευόμενο από το σχετικό ερωτηματολόγιο προς την αδειοδοτούσα αρχή.

13. Στις περιπτώσεις ιδρύσεων – επεκτάσεων – μετεγκαταστάσεων η Άδεια Δόμησης, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοσή της κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά του αιτήματος καταβολής της πρώτης δόσης δημόσιας ενίσχυσης.

14. Προς διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με το καθορισμό του μεγέθους μιας επιχείρησης δίνεται ορισμός των ΜΜΕ, καθώς και Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης

15. Σε ότι αφορά στις αιτήσεις στήριξης που υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και ειδικότερα στις περιπτώσεις που η Δημόσια Δαπάνη υπερβαίνει το όριο των 500.000 ευρώ, γίνεται αναλυτική αναφορά στα απαιτούμενα στοιχεία για τη δημοσίευση στην εφαρμογή Transparency Award Module – ΤΑΜ, τα οποία υποχρεούται να υποβάλει ο δυνητικός δικαιούχος.

16. Σχετικά με τα ίδια κεφάλαια τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο δυνητικός δικαιούχος για την υλοποίηση της επένδυσης και για τα οποία έχει βαθμολογηθεί, τροποποιήθηκε ως προς τα ακόλουθα :

– στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη εργασιών, μετά την κατάθεση της αίτησης στήριξης και πριν τη λήψη της απόφασης ένταξης πράξης, θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει το ύψος των εξοφλημένων τιμολογίων που αντιστοιχούν στις υλοποιηθείσες δαπάνες και να προσκομίσει το extrait του διακριτού λογαριασμού για το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να κατατεθεί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στον λογαριασμό του δυνητικού δικαιούχου κατά την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η δέσμευση αυτή αφορά μόνο το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων για τα οποία προσκομίζεται και το extrait του διακριτού λογαριασμού.

– Στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος έχει βαθμολογηθεί για τα ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση που έχει καταθέσει, αλλά δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.1.θ της 1ης πρόσκλησης της Δράσης, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης πράξης στη Δράση, η αίτηση στήριξης θα επαναβαθμολογείται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και δύναται να ενταχθεί στη δράση μόνο εφόσον η νέα βαθμολογία της δεν υπολείπεται της βαθμολογίας της τελευταίας αίτησης στήριξης ενταγμένης πράξης σύμφωνα με τον Επικαιροποιημένο Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος χρησιμοποιεί για την υλοποίηση κεφάλαια προέλευσης εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομισθεί μαζί με το αντίγραφο κίνησης του διακριτού τραπεζικού λογαριασμού και τραπεζική βεβαίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια εξωτερικού που θα αποτελέσουν ίδια κεφάλαια της επένδυσης έχουν παραμείνει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού για τουλάχιστον ένα έτος.

17. Στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην ίδια Περιφέρεια.

[Πηγή: oenet.gr]